Codeforces 600E dsu on tree 启发式合并

版权声明:欢迎转载,不要求署名~~~ https://blog.csdn.net/shadandeajian/article/details/82989480

题目:传送门

题意:

给一颗树,计算所有结点的子树,颜色最多的结点的 颜色种类的sum和,子树的定义是当前结点和其所有的子节点。

题解:

我们可以想到一种暴力的解法,就是O(n)遍历所有的结点,然后dfs搜索它的所有子节点,查看颜色出现最多的结点,用一个ans数组维护答案,最后输出ans。显然,这样做的复杂度为O(n^2^)
我们这里用到dsu on tree算法,关于这个算法的详解,可以参考:http://codeforces.com/blog/entry/44351

AC 代码:

#include <bits/stdc++.h>
#define debug(x) cout<<#x<<" = "<<x<<endl;
#define INF 0x3f3f3f3f
using namespace std;

const int maxn = 100010;
vector<int> g[maxn];
int Max,col[maxn];
long long sum,ans[maxn];
/****************dsu on tree 算法************************/
int sz[maxn];
void getsz(int v, int p) {//计算每个结点有多少个子节点
  sz[v] = 1; 
  for (auto u : g[v])
    if (u != p) {
      getsz(u, v);
      sz[v] += sz[u];
    }
}
int cnt[maxn];
bool big[maxn];
void add(int v, int p, int x) {
  cnt[ col[v] ] += x;
  if (cnt[col[v]] > Max)
    sum = col[v], Max = cnt[col[v]];
  else if (cnt[col[v]] == Max)
    sum += col[v];
  for (auto u : g[v])
    if (u != p && !big[u])
      add(u, v, x);
}
void dfs(int v, int p, int keep) {//启发式搜索
  int mx = -1, bigChild = -1;
  for (auto u : g[v])
    if (u != p && sz[u] > mx)
      mx = sz[u], bigChild = u;
  for (auto u : g[v])
    if (u != p && u != bigChild)
      dfs(u, v, 0); 
  if (bigChild != -1)
    dfs(bigChild, v, 1), big[bigChild] = 1; 
  add(v, p, 1);
  if (bigChild != -1)
    big[bigChild] = 0;
  ans[v] = sum;
  if (keep == 0)
    add(v, p, -1), Max = sum = 0;
}
/****************dsu on tree 算法************************/
int main(void) {
  int n, t1, t2;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <=n; i++)
    cin >> col[i];
  for (int i = 1; i < n; i++)
    cin >> t1 >> t2, g[t1].push_back(t2), g[t2].push_back(t1);
  getsz(1, 0);
  dfs(1, 0, 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cout << ans[i] << " ";
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页