BZOJ 2125 最短路.


题面
给一个N个点M条边的连通无向图,满足每条边最多属于一个环,有Q组询问,每次询问两点之间的最短路径。

数据范围
对于100%的数据,N<=10000,Q<=10000。

运用算法&知识
(ps: 不会的可以先行学习相关内容)
- Tarjan
- 静态仙人掌的概念
- 倍增求lca

思路

 • 对于一颗普通的树,求上面任意两点的距离我们的做法:先转化成一棵有根树;然后a->b 的距离为dist[a]+dist[b]-dis[lca(a,b)].

 • 对于一颗仙人掌,我们可以用类似的做法求出两点之间的距离,但是对于lca在环上的则会出现两种情况.

 • 我们可以构造这样的一棵树:先按照deep深搜 将所有的环上的点连到deep最小的那个点上面; 这样的话符合思路1中的做法.
 • 每次倍增找lca的时候都判断一下lca是不是在环上;如果是的话就得分两种情况取min.

CODE:

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<string>
#include<cstring>
#define F(i,begin,end) for(int i=begin;i<=end;i++)
using namespace std;
const int dmax=10000+229; //点数
const int bmax=229000; // 边数
const int inf=229000000;
int n,m,Q,deep;
int num,head[dmax],to[bmax],cost[bmax],next[bmax];//边表
int l,r,q[dmax],vis[dmax],dist[dmax];// spfa&&队列优化 
int Time,top,dfn[dmax],low[dmax];
struct Stack
{
  int u,v,w;
  Stack(int _u=0,int _v=0,int _w=0) { u=_u; v=_v; w=_w;}
}st[dmax]; //Tarjan
int tot,len[dmax],sum[dmax],id[dmax],dep[dmax],fa[dmax][22],ans; // 本题相关

int iget()
{
  int x; char ch; int f=1;
  while(!isdigit(ch=getchar())) if(ch=='-') f=-1; 
  x=ch-48;
  while( isdigit(ch=getchar())) x=x*10+ch-48; x*=f;
  return x;
}

void add(int u,int v,int w)
{
  to[num]=v; cost[num]=w; next[num]=head[u]; head[u]=num++; 
}

void iread()
{
  n=iget(); m=iget(); Q=iget();
  int a,b,c;
  memset(head,-1,sizeof(head));

  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    a=iget(); b=iget(); c=iget();
    add(a,b,c); add(b,a,c); 
  }

}

void spfa(int x) // 用循环队列优化spfa; 
{
  for(int i=1;i<=n;i++) vis[i]=0,dist[i]=inf;
  l=1; r=2;
  q[l]=x; vis[x]=1; dist[x]=0;
  while(l!=r) // 循环队列切记不要写成 l<r; 
  {
    int u=q[l];
    vis[u]=0; l++;
    for(int i=head[u];i!=-1;i=next[i])
    {
      int v=to[i];
      if(dist[v]>dist[u]+cost[i])
      {
        dist[v]=dist[u]+cost[i];
        if(!vis[v])
        {
          q[r++]=v;
          if(r>n) r-=n;  
        }
      }  
    }      
    if(l>n) l-=n;
  }
}

void pushout(int father,int son)
{
  len[++tot]; // 每个环的总长度; 
  while(st[top].u!=father && st[top].v!=son)
  {
    int x=st[top].u; int y=st[top].v; int w=st[top].w; 
    len[tot]+=w; sum[x]=sum[y]+w; // 环上点之间的相对长度; 
    if(x!=father) id[x]=tot,fa[x][0]=father;
    if(y!=father) id[y]=tot,fa[y][0]=father;
    top--;  
  }// 这里将环上所有点的father 指向一个点; 这个点在等下构建新树的时候是这棵子树的根; 
  int x=st[top].u; int y=st[top].v; int w=st[top].w;
  len[tot]+=w; sum[x]+=sum[y]+w; fa[y][0]=x; 
  top--;
}

void Tarjan(int x,int fa)
{
  dfn[x]=low[x]=++Time;
  for(int i=head[x];i!=-1;i=next[i])
  {
    int v=to[i]; int w=cost[i];
    if(!dfn[v]) 
    {
      st[++top]=Stack(x,v,w);
      Tarjan(v,x);
      if(low[x]>low[v]) low[x]=low[v];
      if(dfn[x]<=low[v]) pushout(x,v); 
    }  
    else if(v!=fa && dfn[v]<low[x]))low[x]=dfn[v],st[++top]=Stack(x,v,w);
  }
} 

void dfs(int x,int now_dep)
{
  dep[x]=now_dep;
  for(int i=head[x];i!=-1;i=next[i])
    if(!dep[to[i]]) dfs(to[i],now_dep+1);
}

int get_lca(int a,int b,int &c,int &d)
{
  int lishi=0;
  if(dep[a]<dep[b]) swap(a,b);
  lishi=dist[a]+dist[b]; c=d=b;// 防止第一次return的时候出错; 
  for(int i=deep;i>=0;i--) if(dep[fa[a][i]]>=dep[b]) a=fa[a][i];
  if(a==b) return lishi-2*dist[b];

  for(int i=deep;i>=0;i--) 
    if(fa[a][i]!=fa[b][i]) a=fa[a][i],b=fa[b][i];
  c=a; d=b; //记录两个子节点;
  return lishi-2*dist[fa[a][0]];
}

void iwork()
{
  spfa(1);
  Tarjan(1,0);
  // 倍增求lca; 
  deep=(int)(log(n)/log(2));
  for(int i=1;i<=deep;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++) fa[j][i]=fa[fa[j][i-1]][i-1]; 
  // 构建新树;
  num=0; memset(head,-1,sizeof(head));
  for(int i=2;i<=n;i++) add(fa[i][0],i,0);
  dfs(1,1); 
  int a,b,c,d;
  for(int i=1;i<=Q;i++)
  {
    a=iget(); b=iget();
    ans=get_lca(a,b,c,d);
    if(id[c]!=0 && id[c]==id[d]) // lca出现在环上;
    {
      int l1,l2;
      ans=dist[a]+dist[b]-dist[c]-dist[d]; //这里如果不懂要画图; 
      l1=abs(sum[c]-sum[d]); l2=len[id[c]]-l1;
      //环上的两条路径;
      ans+=min(l1,l2);
    } 
    printf("%d\n",ans);
  }
}

int main()
{
  iread();
  iwork();
  return 0;
}

PS_NO1:对文章有任何疑问请联系作者(zhuangsherlock@126.com)or留言.
PS_NO2 : 转载请注明出处

发布了32 篇原创文章 · 获赞 1 · 访问量 1万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览