BZOJ 2125 最短路 仙人掌最短路

为了证明我还活着所以我发了篇博客_ (:з」∠) _


题意:
给定一张仙人掌图,n<=10000,多次询问两点间最短路。
Q<=10000.


解析:
首先如果这是一棵树的话,那么我们只需要选定一个根,之后扫一遍这棵树,询问的话即是两点到根节点的距离之和减去二倍的两点lca到根节点距离。
那么如果是一棵仙人掌的话,我们强行套用这个办法,重新构造一棵树。
对于仙人掌中的一个环来说,我们把该环中深度最小的点当做这个环的根,然后环上其他点连向该环,非环上边正常连接。
这个树有什么优越性呢?
不妨假定1为根,那么每个点到1的最短路即是他到根的距离。
在新树中,我们可以记录两个点(a,b)找到他们lca前的那两个点(c,d),如果那两个点在一个环中,那么显然这两个点的lca在一个环中,所以我们需要比较在环上逆时针走的距离以及顺时针走的距离,取最小值,再把答案加上dis[a]dis[c]+dis[b]dis[d]即可(画图可以知道这个距离就是刨除环上走的那段距离的距离)。
如果那两个点不在一个环中,那么直接像树一样,输出答案即可。


主函数不打内容这个事情,是一种信仰!
代码:

/************************************/
/*     SZY?SZY!SZSZYYY!     */
/************************************/
#include <queue>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define N 11000
using namespace std;
int q,top;
int ringcnt;
vector<int>ring[N],belong[N];
struct Stack
{
  int fr,to,val;
  Stack(){}
  Stack(int _fr,int _to,int _val):fr(_fr),to(_to),val(_val){}
}sta[N*10];
class Graph
{
  int head[N],cnt,n,m,q;
  struct Edge
  {
    int from,to,val,next;
  }edge[N<<3];
  int dis[N],dep[N],low[N],tot;
  int fa[N][21];
  bool v[N];
  void init(){memset(head,-1,sizeof(head));cnt=1;}
  void edgeadd(int from,int to,int val)
  {edge[cnt].from=from,edge[cnt].to=to;
   edge[cnt].val=val,edge[cnt].next=head[from];head[from]=cnt++;}
  void readin()
  {
    scanf("%d%d%d",&n,&m,&q);
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      int x,y,z;scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
      edgeadd(x,y,z),edgeadd(y,x,z);
    }
  }
  void spfa(int s)
  {
    memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
    memset(v,0,sizeof(v));
    queue<int>q;
    q.push(s),dis[s]=0,v[s]=true;
    while(!q.empty())
    {
      int u=q.front();q.pop();
      v[u]=false;
      for(int i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next)
      {
        int to=edge[i].to;
        if(dis[u]+edge[i].val<dis[to])
        {
          dis[to]=dis[u]+edge[i].val;
          if(!v[to])
          {
            v[to]=true;
            q.push(to);
          }
        }
      }
    }
  }
  int lenthofring[N],cntring;
  int belong[N],lenth[N],sum[N];
  void addring(int u,int v)
  {
    cntring++;
    while(sta[top].fr!=u&&sta[top].to!=v)
    {
      int x=sta[top].fr,y=sta[top].to;
      int val=sta[top--].val;
      sum[x]=sum[y]+val;
      lenth[cntring]+=val;
      if(x!=u)
        belong[x]=cntring,fa[x][0]=u;
      if(y!=u)
        belong[y]=cntring,fa[y][0]=u;
    }
    int x=sta[top].fr,y=sta[top].to,val=sta[top--].val;
    lenth[cntring]+=val,sum[x]=sum[y]+val;
    fa[y][0]=x; 
  }
  void tarjan(int now,int ff)
  {
    dep[now]=low[now]=++tot;
    for(int i=head[now];i!=-1;i=edge[i].next)
    {
      int to=edge[i].to;
      if(to==ff)continue;
      if(!dep[to])
      {
        sta[++top]=Stack(now,to,edge[i].val);
        tarjan(to,now);
        low[now]=min(low[now],low[to]);
        if(low[to]>=dep[now])
        {
          addring(now,to);
        }
      }else if(dep[to]<low[now])low[now]=min(low[now],dep[to]),sta[++top]=Stack(now,to,edge[i].val);
    }
  }
  void rebuild(int now,int ff)
  {
    dep[now]=dep[ff]+1;
    for(int i=head[now];i!=-1;i=edge[i].next)
    {
      int to=edge[i].to;
      if(to==ff)continue;
      rebuild(to,now);
    }
  }
  int lca(int x,int y,int &lca1,int &lca2)
  {
    if(dep[x]<dep[y])swap(x,y);
    int ret=dis[x]+dis[y];
    lca1=lca2=y;
    for(int i=20;i>=0;i--)
      if(dep[fa[x][i]]>=dep[y])
        x=fa[x][i];
    if(x==y)return ret-2*dis[lca1];
    for(int i=20;i>=0;i--)
      if(fa[x][i]!=fa[y][i])
        x=fa[x][i],y=fa[y][i];
    lca1=x,lca2=y;
    return ret-2*dis[fa[x][0]];
  }
  public:
  Graph()
  {
    init();
    readin();
    spfa(1);
    tarjan(1,0);
    for(int i=1;i<=20;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        fa[j][i]=fa[fa[j][i-1]][i-1];
    init();
    for(int i=2;i<=n;i++)
      edgeadd(fa[i][0],i,0);
    rebuild(1,0);
    for(int i=1;i<=q;i++)
    {
      int x,y,lca1,lca2;
      scanf("%d%d",&x,&y);
      int ans=lca(x,y,lca1,lca2);
      if(belong[lca1]!=0&&belong[lca1]==belong[lca2])
      {
        ans=dis[x]-dis[lca1]+dis[y]-dis[lca2];
        int lenth1=abs(sum[lca1]-sum[lca2]);
        int lenth2=lenth[belong[lca1]]-lenth1;
        ans+=min(lenth1,lenth2);
      }
      printf("%d\n",ans);
    }
  }
}g;
int main(){} 
发布了271 篇原创文章 · 获赞 57 · 访问量 40万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览