list 切片

list1 = [1,2,3,4,5]

# 列表第一个元素下标索引为0
>>>list1[0]
1

# 列表最后元素下标索引为-1
>>> list1[-1]
5

# 从下标为2的元素开始切割,返回结果会包含下标2的元素
>>> list1[2:]
[3, 4, 5]

# 切割到下标为2,返回结果不包含下标2的元素
>>> list1[:2]
[1, 2]

# 获取列表顺序相反的列表
>>> list1[::-1]
[5, 4, 3, 2, 1]

# 获取列表顺序相反的列表,步进为3
>>> list1[::-3]
[5, 2]
# 获取列表顺序相反的列表,步进为2
>>> list1[::-2]
[5, 3, 1]
>>> 

 

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页