WPF DataGrid 操作笔记

//DataGrid dataGrid;


//当前选中哪一列: dataGrid.CurrentCell.Column.DisplayIndex;


//返回绑定的类型(dataGrid.DataContext的类型): dataGrid.Items[dataGridTable.SelectedIndex].GetType();


//返回绑定的类型(dataGrid.DataContext的类型): dataGrid.CurrentCell.Item


//转化为DataGridTemplateColumn:DataGridTemplateColumn templeColumn = dataGrid.Columns[1] as DataGridTemplateColumn;


//获取Password: FrameworkElement element = templeColumn.GetCellContent(dataGrid.CurrentCell.Item); PasswordBox password = templeColumn.CellTemplate.FindName("password1", element) as PasswordBox;

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值