day4-作业

1.已知一个数字列表,求列表中心元素。

nums = [1, 3, 4, 5, 6, 87, 43, 2, 8]
print(nums[4])

2.已知一个数字列表,求所有元素和。

nums = [1, 3, 4, 5, 6, 87, 43, 2, 8]
print(sum(nums))

3.已知一个数字列表,输出所有奇数下标元素。

nums = [1, 3, 4, 5, 6, 87, 43, 2, 8]
print(nums[1::2])

4.已知一个数字列表,输出所有元素中,值为奇数的元素。

nums = [1, 3, 4, 5, 6, 87, 43, 2, 8]
for a in nums:
  if a & 1:
    print(a)

5.已知一个数字列表,将所有元素乘二。

例如:nums = [1, 2, 3, 4] —> nums = [2, 4, 6, 8]

nums = [1, 3, 4, 5, 6, 87, 43, 2, 8]
x = 0
for a in nums:
  nums[x] *= 2
  x += 1
print(nums)

6.有一个长度是10的列表,数组内有10个人名,要求去掉重复的
例如:names = [‘张三’, ‘李四’, ‘大黄’, ‘张三’] -> names = [‘张三’, ‘李四’, ‘大黄’]

names = ['大黄', '钱二', '张三', '李四', '王五', '大黄', '李四', '赵六', '孙七', '周八']
names.remove('大黄')
names.remove('李四')
print(names)

7.用一个列表来保存一个节目的所有分数,求平均分数(去掉一个最高分,去掉一个最低分,求最后得分)

grades = [89, 76, 88, 92, 56, 64]
grades.remove(max(grades))
grades.remove(min(grades))
print(sum(grades)/len(grades))

8.有两个列表A和B,使用列表C来获取两个列表中公共的元素
例如: A = [1, ‘a’, 4, 90] B = [‘a’, 8, ‘j’, 1] --> C = [1, ‘a’]

pubs = []
list1 = [1, 'a', 4, 90]
list2 = ['a', 8, 'j', 1]
for a in list1:
  if a in list2:
    if a not in pubs:
      pubs.append(a)
print(pubs)

9.有一个数字列表,获取这个列表中的最大值.(注意: 不能使用max函数)

例如: nums = [19, 89, 90, 600, 1] —> 600

nums = [100, 109, 89, 90, 1]
num_max = nums[0]
for a in nums:
  if num_max < a:
    num_max = a
print(num_max)

10.获取列表中出现次数最多的元素

例如:nums = [1, 2, 3,1,4,2,1,3,7,3,3] —> 打印:3

nums = [1, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 1, 2, 1]
counts = [] # 建立一个列表储存nums中每个元素出现的次数
for a in nums:
  value = 0
  for b in nums:
    if a == b:
      value += 1
  counts.append(value)
# 获取出现次数列表中最大的元素
count_max = counts[0]
for c in counts:
  if count_max < c:
    count_max = c
# 输出nums中出现次数最多的元素
for x, y in enumerate(counts):
  if y == count_max:
    print(nums[x])
    break
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页