Google大数据三大论文-中文版-英文版

https://blog.csdn.net/zhangt85/article/details/43152843


Google Bigtable中文版

 http://pan.baidu.com/s/1eQxmrVc

Google MapReduce中文版

http://pan.baidu.com/s/1hq7XBI8

Google FileSystem中文版

http://pan.baidu.com/s/1i3verZJ

Google云计算三大论文英文版

http://pan.baidu.com/s/1o6G8PGA


阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭