PHP递归遍历输出任意长度多维数组算法(格式化打印数组算法)

PHP:7.4

首先,先创建一个数组;

$array = array("a"=>"60","b"=>"56","c"=> array("a"=>"60","b"=>"56",array("a"=>"60","b"=>"56","c"=>array("a"=>"60","b"=>"56","c"=>"31"))) );

这个是个多维数组

这是主要函数

function go_array($array,$i = 0,$cut_line = "----|"){//$i当前维度
  foreach ($array as $key => $value){//遍历当前数组
    $cut = "";//初始化分割线
    for ($o = 0; $o < $i; $o++) {//计算维度
       $cut .= $cut_line;//当前维度分割线
    }
    echo $cut."[".$key. "] => " . "[".$value."]<br>";//输出浏览器(输出终端 把<br>改成\n)
    if(is_array($value)){//判断$value是否维数组
      $i = $i + 1;//加1为下一维数组
      go_array($value,$i);//执行一次此函数
      $i = $i - 1;//减1为当前维数组
    }
  }
}

总代码如下:

<?php
$array = array("a"=>"60","b"=>"56","c"=> array("a"=>"60","b"=>"56",array("a"=>"60","b"=>"56","c"=>array("a"=>"60","b"=>"56","c"=>"31"))) );
go_array($array);
function go_array($array,$i = 0,$cut_line = "----|"){
  foreach ($array as $key => $value){
    $cut = "";
    for ($o = 0; $o < $i; $o++) {
       $cut .= $cut_line;
    }
    echo $cut."[".$key. "] => " . "[".$value."]<br>";
    if(is_array($value)){
      $i = $i + 1;
      go_array($value,$i);
      $i = $i - 1;
    }
  }
}
?>

浏览器输出结果 (如果要输出终端的话,请把<br>改成\n)

[a] => [60]
[b] => [56]
[c] => [Array]
----|[a] => [60]
----|[b] => [56]
----|[0] => [Array]
----|----|[a] => [60]
----|----|[b] => [56]
----|----|[c] => [Array]
----|----|----|[a] => [60]
----|----|----|[b] => [56]
----|----|----|[c] => [31]

希望能够帮到你

希望你能够点赞

希望你能够收藏 

 • 2
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

sthudy

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值