zoj 1654 Place the Robots#匈牙利算法#

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/sugar_free_mint/article/details/79981007

题目

放置最多的机器人,使它们不相互攻击。


分析

首先我们可以想到的,是最大独立集(图1)。
这里写图片描述
——(图1)——
只要判断这些空地是否受到影响就可以了。
But 这种效率太低了,所以我们要考虑如何优化图。
这里写图片描述 (图2)行连通块
这里写图片描述 (图3)列连通块
如果这些连通块连在一起,那么必然不能放。


代码

#include <iostream>
using namespace std;
struct node{short y,next;}e[1562501]; int answer;
const short d[2]={1,-1}; char map[1251][1251]; bool cover[1251];
short ls[1251],link[1251],t,n,m,k,v1[1251][1251],v2[1251][1251];
bool check(short x,short y){return !(x<1||y<1||x>n||y>m||map[x][y]=='#');}
void add(short x,short y){e[++k].y=y; e[k].next=ls[x]; ls[x]=k;}
bool find(short x){
  short t=ls[x];
  while (t){
    if (!cover[e[t].y]){
      cover[e[t].y]=1;
      short q=link[e[t].y];
      link[e[t].y]=x;
      if (!q||find(q)) return 1;
      link[e[t].y]=q;
    }
    t=e[t].next;
  }
  return 0;
}
int main(){
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin>>t;
  while (t--){
    fill(ls,ls+1251,0);
    fill(link,link+1251,0);
    cin>>n>>m; int m1=0,ans=0,m2=0;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=1;j<=m;j++)
    cin>>map[i][j],v1[i][j]=0,v2[i][j]=0;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=1;j<=m;j++)
    if (map[i][j]=='o'){
      if (!v1[i][j]){
      v1[i][j]=++m1;
      for (int k=0;k<2;k++){
        int step=1;
        while (check(i+d[k]*step,j)) v1[i+d[k]*step][j]=m1,step++;//往外扩张
      }
      }
      if (!v2[i][j]){
      v2[i][j]=++m2;
      for (int k=0;k<2;k++){
        int step=1;
        while (check(i,j+d[k]*step)) v2[i][j+d[k]*step]=m2,step++;//往外扩张
      }
      }
    }
    for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=1;j<=m;j++)
    if (v1[i][j]&&v2[i][j]&&map[i][j]=='o') add(v1[i][j],v2[i][j]);//连在一起
    for (int i=1;i<=m1;i++) fill(cover,cover+1251,0),
    ans+=find(i);
    cout<<"Case :"<<++answer<<endl<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页