StarCraft FZU - 2219

点击打开链接

这题是训练时队友写的 自己就没想到...

感觉二分很神奇 可以把很多复杂的问题简化成一个判定性的问题 在简化问题之后很多原本不可知的东西就变成已知量 从而可以找到更简单的方法来解决简化的问题 然后由这个问题的执行结果决定下一步该怎么做

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long

ll num[100010],tem[100010];
ll k;
int n,m;

bool judge(ll lim)
{
  ll pre;
  int cur,cnt;
  memcpy(tem,num,sizeof(num));
  cur=n,cnt=m,pre=0;
  while(1<=cnt&&cnt<=cur-1&&cur>=1)
  {
    if(tem[cur]+k<=lim)
    {
      tem[cur]+=k;
      cnt*=2,pre+=k;
    }
    else
    {
      cur--,cnt--;
      tem[cur]+=pre;
    }
  }
  if(cnt>=cur) return true;
  else return false;
}

int main()
{
  ll l,r,mid,ans;
  int t,i,j;
  scanf("%d",&t);
  while(t--)
  {
    scanf("%d%d%I64d",&n,&m,&k);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
      scanf("%d",&num[i]);
    }
    sort(num+1,num+n+1);
    l=num[n],r=num[n]+20*k;
    while(l<=r)
    {
      mid=(l+r)/2;
      if(judge(mid))
      {
        r=mid-1;
        ans=mid;
      }
      else
      {
        l=mid+1;
      }
    }
    printf("%I64d\n",ans);
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试