synge33的专栏

见证自己一点一滴的学习旅途

广播的注册与注销

广播可以通过xml注册,或者直接代码注册

xml注册

   <intent-filter>
       <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_ADDED" />
       <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REMOVED" />
       <data android:scheme="package"/>
   </intent-filter> 
</receiver>

代码注册PackageReceiver packageReceiver = new PackageReceiver();
IntentFilter filter = new IntentFilter();
filter.addAction("android.intent.action.PACKAGE_ADDED");
filter.addAction("android.intent.action.PACKAGE_REMOVED");
filter.addDataScheme("package");
registerReceiver(packageReceiver, filter);
注销

unregisterReceiver(packageReceiver);阅读更多
个人分类: Android
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭