git push的时候每次都要输入用户名和密码的问题解决

 • 换了个ssh key,发现每次git push origin master的时候都要输入用户名和密码
 • 原因是在添加远程库的时候使用了https的方式。。所以每次都要用https的方式push到远程库
 • 查看使用的传输协议:
git remote -v

wuxiao@wuxiao-C-B150M-K-Pro:~/MyGithub/DailyBlog$ git remote -v
origin https://github.com/toyijiu/DailyBlog.git (fetch)
origin https://github.com/toyijiu/DailyBlog.git (push)

 • 重新设置成ssh的方式:
git remote rm origin
git remote add origin git@github.com:username/repository.git
git push -u origin master
 • 再看下当前的传输协议:
  wuxiao@wuxiao-C-B150M-K-Pro:~/MyGithub/DailyBlog$ git remote -v
  origin git@github.com:toyijiu/DailyBlog.git (fetch)
  origin git@github.com:toyijiu/DailyBlog.git (push)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试