Winform跨线程操作

         在我们常规开发中,经常会遇到需要跨窗体访问的情况,或者在使用多线程的时候需要跨线程访问数据,虽然有很多处理跨线程的方法,但是大多麻烦。

        这为大家提供一个跨线程访问的方式。

         Invoke(new Action(() =>

          {

            //跨线程访问的处理放在这里

          }));

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页