hdu-4734-F(x)--数位dp


参考:http://www.cnblogs.com/kuangbin/p/3321997.html

题:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4734

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int p[20][10000];
int bit[20];

int dfs(int pos,int num,int flag)
{
	if(pos==-1) return num>=0;
	if(num<0) return 0;
	if(flag==0&&p[pos][num]!=-1) return p[pos][num];
	int end=flag?bit[pos]:9;
	int i,j,k,ans=0;
	for(i=0;i<=end;i++)
		ans+=dfs(pos-1,num-i*(1<<pos),flag&&i==end);
	if(flag==0) p[pos][num]=ans;
	return ans;
}
int main()
{
	int i,j,k;
	int t,n;
	scanf("%d",&t);
	char ch[11];
	memset(p,-1,sizeof(p));
	for(k=1;k<=t;k++)
	{
		scanf("%s %d",ch,&n);
		int len=strlen(ch);
		int ans=0;
		for(i=0;i<len;i++)
			ans+=(ch[i]-'0')*(1<<(len-i-1));
		j=0;
		while(n){
			bit[j++]=n%10;
			n/=10;
		}
		printf("Case #%d: %d\n",k,dfs(j-1,ans,1));
	}
}


阅读更多
文章标签: 数位dp
个人分类: 数位dp
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

hdu-4734-F(x)--数位dp

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭