BZOJ 1497, 最大获利

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u010576722/article/details/54906932

Problem

传送门

Mean

选择合理方案新建基站,满足部分用户群需要,求最大获利(净获利 = 获益之和 - 投入成本之和)。

Analysis

注意到类似于有向无环图的性质,套用最小割模型中的最大权闭合图即可。

参考资料:胡伯涛2007年集训队论文《最小割模型在信息学竞赛中的应用》

Code

#include<cstdio>
#include<cstring>
const int INF=~0U>>2,V=55005,E=320005;
int n,m,s,t,x,y,z,l,r,sum,ans,ed=1,u[E],v[E],c[E],nxt[E],g[V],cur[V],vis[V],q[V],d[V];
int min(int a,int b){return a<b?a:b;}
void read(int &x){
  char c;
  while((c=getchar())<'0' || c>'9');
  x=c-'0';
  while((c=getchar())>='0' && c<='9') x=x*10+c-'0';
}
void add(int x,int y,int z){
  u[++ed]=x,v[ed]=y,c[ed]=z,nxt[ed]=g[x],g[x]=ed;
  u[++ed]=y,v[ed]=x,c[ed]=0,nxt[ed]=g[y],g[y]=ed;
}
bool bfs(){
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  vis[l=r=0]=1;
  while(l<=r){
    int x=q[l++];
    for(int i=g[x];i;i=nxt[i]) if(!vis[v[i]] && c[i]){
      vis[v[i]]=1;
      d[v[i]]=d[x]+1;
      q[++r]=v[i];
    }
  }
  return vis[t];
}
int dfs(int x,int a){
  if(x==t || !a) return a;
  int flow=0,f;
  for(int &i=cur[x];i;i=nxt[i]){
    if(d[x]+1==d[v[i]] && (f=dfs(v[i],min(a,c[i])))>0){
      c[i]-=f;
      c[i^1]+=f;
      flow+=f;
      a-=f;
      if(!a) break;
    }
  }
  return flow;
}
int main(){
  read(n),read(m);
  t=n+m+1;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    read(x);
    add(i,t,x);
  }
  for(int i=1;i<=m;i++){
    int now=i+n;
    read(x),read(y),read(z);
    add(now,x,INF),add(now,y,INF);
    add(0,now,z);
    sum+=z;
  }
  while(bfs()){
    for(int i=0;i<=t;i++) cur[i]=g[i];
    ans+=dfs(s,INF);
  }
  printf("%d",sum-ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试