BZOJ 1878, HH的项链

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u010576722/article/details/54985523

Problem

传送门

Mean

给定一个数列,询问某区间内不同数字的个数。

Analysis

在线算法不会。离线莫队代码能力又不够……
用树状数组水了过去……
首先对选用以左端点为关键字排序,然后用树状数组维护。
先将每种数字第一个出现的位置加一,询问来到该点后将其后继加一,答案用树状数组累加前缀和相减即可。
详见代码。

Code

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=50005,M=200005,V=1000005;
int n,m,l=1,mx,c[N],p[V],nxt[N],C[N];
struct Query{
  int l,r,id,ans;
  bool operator < (const Query &b) const {return l<b.l;}
}q[M];
int lowbit(int x){return x&-x;}
void read(int &x){
  char c;
  while((c=getchar())<'0' || c>'9');
  x=c-'0';
  while((c=getchar())>='0' && c<='9') x=x*10+c-'0';
}
bool cmp(Query a,Query b){return a.id<b.id;}
void add(int x){while(x<=n) C[x]++,x+=lowbit(x);}
int sum(int x){
  int ans=0;
  while(x) ans+=C[x],x-=lowbit(x);
  return ans;
}
int main(){
  read(n);
  for(int i=1;i<=n;i++){read(c[i]);if(c[i]>mx) mx=c[i];}
  for(int i=n;i;i--) nxt[i]=p[c[i]],p[c[i]]=i;
  for(int i=1;i<=mx;i++) if(p[i]) add(p[i]);
  read(m);
  for(int i=0;i<m;i++) read(q[i].l),read(q[i].r),q[i].id=i;
  sort(q,q+m);
  for(int i=0;i<m;i++){
    while(l<q[i].l) if(nxt[l++]) add(nxt[l-1]);
    q[i].ans=sum(q[i].r)-sum(q[i].l-1);
  }
  sort(q,q+m,cmp);
  for(int i=0;i<m;i++) printf("%d\n",q[i].ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭