dsucuz 调用主导航
<ul id="menu-navigation" class="menu">
<!--{eval $navs = DB::fetch_all("SELECT * FROM ".DB::table('common_nav')." WHERE `available` > 0 and `navtype` = 0 and `parentid` = 0 ORDER BY `displayorder` ASC");}-->
<!--{loop $navs $nav}-->
<!--{eval $subnavs = DB::fetch_all("SELECT * FROM ".DB::table('common_nav')." WHERE `available` > 0 and `navtype` = 0 and `parentid` = $nav[id] ORDER BY `displayorder` ASC");}-->
<!--{eval $subs = DB::result(DB::query("SELECT name FROM ".DB::table('common_nav')." WHERE available > '0' and navtype = '0' and parentid = '$nav[id]'"));}-->
<li<!--{if $subs}--> class="current-menu-parent menu-item-has-children"<!--{/if}--> >
        <a href="$nav[url]"{if $nav[target] == 1}  target="_blank"{/if} style="">
                <!--{if $nav[logo]}-->
                <img src="data/attachment/common/$nav[logo]" style=" max-width: 25px; margin: -3px -3px 0 0;"/>
                <!--{/if}-->$nav[name]</a>        
                <!--{if $subs}-->                                
                <ul class="sub-menu">
                        <!--{loop $subnavs $subnav}-->
      <li>
        <a href="$subnav[url]"{if $subnav[target] == 1}  target="_blank"{/if} style="">
         $subnav[name]
        </a>
      </li>
      <!--{/loop}-->
    </ul>
    <!--{ad/subnavbanner/a_mu}-->        
    <!--{/if}-->                        
</li>
<!--{/loop}-->
</ul>
阅读更多
个人分类: discuz
想对作者说点什么? 我来说一句

导航机器主界面对照表

2015年07月31日 1014KB 下载

通用主界面导航

2017年11月16日 900KB 下载

Android启动界面和导航界面

2015年07月04日 3.27MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

dsucuz 调用主导航

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭