[BZOJ2161]布娃娃(扫描线+线段树)

题意:若干个点,对每个点求能覆盖住它的线段的权值的第k大。

强制在线的题做多了,作死写了个主席树套平衡树,两个log常数炸了,只得了40分暴力分。

正解显然扫描线+线段树,把每个线段拆成起点和终点,代表插入和删除,线段树维护第k大权值就好了。。

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;++i)
#define erp(i,a,b) for(int i=a;i>=b;--i)
using namespace std;
const int MAXN = 100005;
const int mo = 19921228;
int N;
int P[MAXN], C[MAXN], L[MAXN], R[MAXN];
int dat[MAXN], dn;

void genarr(int*a)
{
	int add, first, mod, prod;
	scanf("%d%d%d%d", &add, &first, &mod, &prod);
	a[1] = first % mod;
	rep(i, 2, N) a[i] = (1ll*a[i-1]*prod+add+i)%mod;
}

struct doll {
	int t, c, tp, k; //tp=0:insert   tp=1:delete   tp=1:query.
	doll () {}
	doll (int q,int w,int e,int f) : t(q),c(w),tp(e),k(f){}
	bool operator < (const doll&b) const {
		if (t^b.t) return t < b.t;
		return tp < b.tp;
	}
} q[MAXN*3];
int qn;

#define lch(a) tr[a].lch
#define rch(a) tr[a].rch
struct Node {
	int lch, rch, cnt;
} tr[MAXN*4];
int ncnt, root;
void ins(int&x, int v, int l=1, int r=dn)
{
	if (!x) x = ++ncnt;
	tr[x].cnt ++;
	if (l==r) return;
	int mid = (l+r)>>1;
	if (v<=mid) ins(lch(x), v, l, mid);
	else ins(rch(x), v, mid+1, r);
}
void del(int x, int v, int l=1, int r=dn)
{
	tr[x].cnt --;
	if (l==r) return;
	int mid = (l+r)>>1;
	if (v<=mid) del(lch(x), v, l, mid);
	else del(rch(x), v, mid+1, r);
}
int getkth(int x, int k, int l=1, int r=dn)
{
	if (l==r) return l;
	int mid = (l+r)>>1;
	if (tr[rch(x)].cnt>=k) return getkth(rch(x), k, mid+1, r);
	return getkth(lch(x), k-tr[rch(x)].cnt, l, mid);
}

int solve()
{
	sort(q+1, q+qn+1);
	int ans = 0;
	rep(i, 1, qn)
	{
		if (q[i].tp==0) ins(root, q[i].c);
		else if (q[i].tp==1) del(root, q[i].c);
		else if (tr[root].cnt >= q[i].k) (ans+=dat[getkth(root, q[i].k)]%mo) %= mo;
	}
	return ans;
}

int main()
{
	//freopen("doll.in","r",stdin);
	//freopen("doll.out","w",stdout);
	scanf("%d", &N);
	genarr(P), genarr(C), genarr(L), genarr(R);
	rep(i, 1, N) dat[i] = C[i];
	sort(dat+1, dat+N+1);
	dn = unique(dat+1, dat+N+1)-dat-1;
	rep(i, 1, N) C[i] = lower_bound(dat+1, dat+dn+1, C[i])-dat;
	rep(i, 1, N)
	{
		if (L[i]>R[i]) swap(L[i], R[i]);
		q[++qn] = doll(L[i], C[i], 0, 0);
		q[++qn] = doll(P[i], 0, 2, i);
		q[++qn] = doll(R[i]+1, C[i], 1, 0);
	}
	int ans = solve();
	printf("%d\n", ans);
	return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u011542204/article/details/51541449
个人分类: 题解 线段树
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

[BZOJ2161]布娃娃(扫描线+线段树)

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭