python之鸡尾酒排序

Python 专栏收录该内容
17 篇文章 2 订阅

双向冒泡排序/鸡尾酒排序
算法简介
鸡尾酒排序等于是冒泡排序的轻微变形。不同的地方在于从低到高然后从高到低,而冒泡排序则仅从低到高去比较序列里的每个元素。他可以得到比冒泡排序稍微好一点的效能,原因是冒泡排序只从一个方向进行比对(由低到高),每次循环只移动一个项目。

时间复杂度与空间复杂度
最差时间复杂度:O(N^2)
最优时间复杂度:O(N)
平均时间复杂度:O(N^2)
空间复杂度:O(1)

def cocktail_shaker_sort(unsorted):
  """
  Pure implementation of the cocktail shaker sort algorithm in Python.
  """
  for i in range(len(unsorted) - 1, 0, -1):
    swapped = False

    for j in range(i, 0, -1):
      if unsorted[j] < unsorted[j - 1]:
        unsorted[j], unsorted[j - 1] = unsorted[j - 1], unsorted[j]
        swapped = True
    print("unsorted1:",unsorted)

    for j in range(i):
      if unsorted[j] > unsorted[j + 1]:
        unsorted[j], unsorted[j + 1] = unsorted[j + 1], unsorted[j]
        swapped = True
    print("unsorted2:",unsorted)

    if not swapped:
      return unsorted


if __name__ == "__main__":
  user_input = input("Enter numbers separated by a comma:\n").strip()
  unsorted = [int(item) for item in user_input.split(",")]
  cocktail_shaker_sort(unsorted)
  print(unsorted)
 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值