nginx 中的ctx什么意思

版权声明: https://blog.csdn.net/u011627161/article/details/51083351
nginx中用到了很多的ctx相关的变量命名,在没有确切意义的情况下,心情变得烦躁。
下面是ngx_module_s结构体的定义。
咨询强哥:ctx可以理解为context的缩写


  struct ngx_module_s {
    ngx_uint_t ctx_index; //所属分类标识
    ngx_uint_t index; //模块计数器
                                //以下预留成员暂未使用
    ngx_uint_t spare0;
    ngx_uint_t spare1;
    ngx_uint_t spare2;
    ngx_uint_t spare3;
    ngx_uint_t version; //模块版本
    void *ctx; //模块上下文
    ngx_command_t *commands; //模块支持的命令集
    ngx_uint_t type; //模块的种类
                                    //回调函数
    ngx_int_t (*init_master)(ngx_log_t *log); //主进程初始化时调用*/
    ngx_int_t (*init_module)(ngx_cycle_t *cycle); //模块初始化时调用
    ngx_int_t (*init_process)(ngx_cycle_t *cycle); //工作进程初始化时调用
    ngx_int_t (*init_thread)(ngx_cycle_t *cycle); //线程初始化时调用
    void (*exit_thread)(ngx_cycle_t *cycle); //线程退出时调用
    void (*exit_process)(ngx_cycle_t *cycle); //退出工作进程时调用
    void (*exit_master)(ngx_cycle_t *cycle); //退出主进程时调用
                                    //以下预留成员暂未使用
    uintptr_t spare_hook0;
    uintptr_t spare_hook1;
    uintptr_t spare_hook2;
    uintptr_t spare_hook3;
    uintptr_t spare_hook4;
    uintptr_t spare_hook5;
    uintptr_t spare_hook6;
    uintptr_t spare_hook7;
    };

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭