static语句块、构造语句块(就是只有大括号的那块)以及构造函数的执行顺序

class HelloA {

  public HelloA() {
    System.out.println("HelloA");
  }
  
  { System.out.println("I'm A class"); }
  
  static { System.out.println("static A"); }

}

public class HelloB extends HelloA {
  public HelloB() {
    System.out.println("HelloB");
  }
  
  { System.out.println("I'm B class"); }
  
  static { System.out.println("static B"); }
  
  public static void main(String[] args) { 
   new HelloB(); 
  }

}
执行结果是:
static A
static B
I'm A class
HelloA
I'm B class
HelloB

分析:

对象的初始化顺序:(1)类加载之后,按从上到下(从父类到子类)执行被static修饰的语句;(2)当static语句执行完之后,再执行main方法;(3)如果有语句new了自身的对象,将从上到下执行构造代码块、构造器(两者可以说绑定在一起)。

下面稍微修改下上面的代码,以便更清晰的说明情况:

class HelloA {

  public HelloA() {
    System.out.println("HelloA");
  }
  
  { System.out.println("I'm A class"); }
  
  static { System.out.println("static A"); }

}

public class HelloB extends HelloA {
  public HelloB() {
    System.out.println("HelloB");
  }
  
  { System.out.println("I'm B class"); }
  
  static { System.out.println("static B"); }
  
  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("-------main start-------");
    new HelloB();
    new HelloB();
    System.out.println("-------main end-------");
  }
}
输出结果:

static A
static B
-------main start-------
I'm A class
HelloA
I'm B class
HelloB
I'm A class
HelloA
I'm B class
HelloB
-------main end-------


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试