Qt5学习记录(1):QString与int值互相转换

1)QString转int

直接调用toInt()函数

例:

QString str("100");

int tmp = str.toInt();


或者:

bool ok;

QString str("100");

int tmp = str.toInt(&ok);

注:ok表示转换是否成功,成功则ok为true,失败则ok为false。

2)int转QString

QString::number();


例:

int tmp = 100;

QString str = QString::number(tmp);阅读更多
文章标签: qt qt5 qstring int
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Qt5学习记录(1):QString与int值互相转换

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭