ruclion的专栏

痴的不是凯旋,而是战斗!

poj1284

求原根

题目描述:

原根个数:满足{ (xi mod p) | 1 <= i <= p-1 } == { 1, …, p-1 }的x称为模p的原根。给出模p,求原根个数

题解:

原根的定义搞到n(x) = phi(phi(x)).)所有的奇素数都是有原根的

重点:

原根怎么得到?下面的证明:
假设奇素数n的原根为r,那么r,r^1,r^2…r^phi(n)是模n不同于的,
由于(r^i)^(phi(n))=(r^phi(n))^i=1(mod n),1<=i<=phi(n),所以对于r^2,r^3..r^phi(n)来说ord(sub n) a|phi(n),即phi(n)是r^i模n的阶的倍数
又因为只有当(i,phi(n))=1时,r^i才是模n的原根,所以一共有phi(phi(n))个原根。
理解:也就是说,r是一个原根的话,那么对于r^i的每一个i,只有和phi(n)互质的r^i才是另一个原根.而且因为都不一样,所以就有phi(phi(n))个.那么额外的信息:如果知道了一个原根,区它的次方和phi互质的就是另一些原根

代码:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cmath>
#include <ctype.h>
#include <limits.h>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
#include <stack>
#include <set>
#include <bitset>
#define CLR(a) memset(a, 0, sizeof(a))
#define REP(i, a, b) for(int i = a;i < b;i++)
#define REP_D(i, a, b) for(int i = a;i <= b;i++)

typedef long long ll;

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 100;
int phi[maxn];
int n;
vector<int> prime;
int vis[maxn];
int key = 1e5;

void getPhi()//欧拉筛
{
  CLR(vis);
  phi[1] = 0;
  REP(i, 2, key)
  {
    if(!vis[i])
    {
      prime.push_back(i);
      phi[i] = i - 1;
    }
    for(int j = 0;j < prime.size() && prime[j]*i <= key;j++)
    {
      int tmp = prime[j]*i;
      vis[tmp] = 1;

      if(i%prime[j])
      {
        phi[tmp] = (prime[j]-1)*phi[i];
      }
      else
      {
        phi[tmp] = prime[j]*phi[i];
        break;
      }
    }
  }
}
void solve()
{
  printf("%d\n", phi[n-1]);
}

int main()
{
  // freopen("2Bin.txt", "r", stdin);
  //freopen("3Bout.txt", "w", stdout);
  getPhi();
  while(scanf("%d", &n) != EOF)
  {
    solve();
  }
  return 0;
}
阅读更多
个人分类: 数论-取模
上一篇poj 1150
下一篇poj2115
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭