MATLAB学习笔记:数列求和与级数

数列求和命令一:sum(x)

例1:

x为向量:

>> a=[1 2 3]


a =

   1   2   3

>> sum(a)

ans =

   6

例2:

x为矩阵:

>> b=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

b =

   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9

>> sum(b)

ans =

  12  15  18

数列求和命令二:当数列的元素很有规律时

symsum(s(k),1,n)=s(1)+s(n)+……+s(n)

symsum(s(k),k,m,n)=s(m)+s(m+1)+……+s(n)

例3:

>> syms k n;
>> symsum(k,1,100)
 
ans =
 
5050
 
>> symsum(k^2,1,10)
 
ans =
 
385
 
>> symsum(k^3,k,1,n)
 
ans =
 
(n^2*(n + 1)^2)/4
 
>> symsum(k^4,k,1,n)
 
ans =
 
(n*(2*n + 1)*(n + 1)*(3*n^2 + 3*n - 1))/30

>> syms x n;
>> symsum((-1)^(n+1)*x/(n*(n+2)),n,1,30)
 
ans =
 
(495*x)/1984

>> syms a k n;
>> symsum((-1)^(k)*a*sin(k),k,0,n-1)
 
ans =
 
a*((((-1)^n*exp(n*i) - 1)*i)/(2*(exp(i) + 1)) + (exp(i)*exp(-n*i)*(exp(n*i) - (-1)^n)*i)/(2*(exp(i) + 1)))

>> syms n;
>> symsum(1/n^2,1,inf)
 
ans =
 
pi^2/6
 
>> syms n;
>> symsum(1/n,1,inf)
 
ans =
 
Inf
 
>> syms n a;
>> symsum(a^n/n,n,1,inf)
 
ans =
 
piecewise([1 <= a, Inf], [abs(a) <= 1 and a ~= 1, -log(1 - a)])

>> syms n;
>> symsum((-1)^n,1,inf)
 
ans =
 
NaN
 • 23
  点赞
 • 110
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Encarta1993

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值