2015 ICPC 沈阳赛区

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5512 


#include<bits/stdc++.h>
#define ls o<<1
#define rs o<<1|1
typedef long long LL; 
template<class T> inline void gmax(T &a,T b){if(b>a)a=b;}
template<class T> inline void gmin(T &a,T b){if(b<a)a=b;}
using namespace std;

const int W=13,Z=1e9+7,N=1e5+10;
void fre(){
	freopen("in.txt","r",stdin);
}

int gcd(int a,int b){
	return b==0?a:gcd(b,a%b);
}
int main(){
//	fre();
	int caset=0;
	scanf("%d",&caset);
	char mp[2][20]={"Iaka","Yuwgna"};
	for(int i=1;i<=caset;i++){
		int n,a,b;
		scanf("%d%d%d",&n,&a,&b);
		int ans=n/gcd(a,b)-2;
		ans%=2;
//		printf("%d\n",ans);
		printf("Case #%d: %s\n",i,mp[ans]); 
	}
	return 0;
}能使用的数是两者的gcd

每次取模会使b严格小于被mod的数

 

 


#include<bits/stdc++.h>
#define ls o<<1
#define rs o<<1|1
#define MS(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
#define MC(x,y) memcpy(x,y,sizeof(x))
typedef long long LL; 
template<class T> inline void gmax(T &a,T b){if(b>a)a=b;}
template<class T> inline void gmin(T &a,T b){if(b<a)a=b;}
const int N=1e5+2e6+10,M=3e6+10,Z=1e9+7,W=13;
using namespace std;
int casenum,casei;
int id;
int first[N],w[M],c[M],nxt[M];
LL f[N],F[N];
bool e[N];
struct node{
	int x;LL v;
	node(){}
	node(int x_,LL v_){
		x=x_;
		v=v_;
	}
	bool operator <(const node& b)const{return v>b.v;};
};
void ins(int x,int y,int z){
	id++;
	w[id]=y;
	c[id]=z;
	nxt[id]=first[x];
	first[x]=id;
}
void fre(){
	freopen("in.txt","r",stdin);
}
priority_queue<node>q;
void inq(int x,LL dis){
	if(dis>=f[x])return;
	f[x]=dis;
	q.push(node(x,dis));
}

void dijkstra(int st){
	MS(f,63);
	MS(e,0);
	inq(st,0);
//	q.push(node(st,0));
	while(!q.empty()){
		int x=q.top().x;q.pop();
		if(e[x])continue;e[x]=1;
		for(int z=first[x];z;z=nxt[z])inq(w[z],f[x]+c[z]);
	}
}
int main(){
//	fre();
	scanf("%d",&casenum);
	for(casei=1;casei<=casenum;casei++){
		MS(first,0);id=1;
		int n,m;
		scanf("%d%d",&n,&m);
		for(int i=1;i<=m;i++){
			int dis,g,x;
			scanf("%d%d",&dis,&g);
			int in=n+i;
			int out=n+m+i;
			ins(in,out,dis);
			while(g--){
				scanf("%d",&x);
				ins(x,in,0);
				ins(out,x,0);
			}
		}
		dijkstra(1);
		MC(F,f);
		dijkstra(n);
		LL ans=1e18;
		int ed;
		for(int i=1;i<=n;i++){
			gmax(F[i],f[i]);
			if(F[i]<=ans){
				ans=F[i];
				ed=i;
			}
		}
		if(ans==1e18)printf("Case #%d: Evil John\n",casei);
		else{
			printf("Case #%d: %lld\n",casei,ans);
			for(int i=1;i<ed;i++)if(F[i]==ans)printf("%d ",i);
			printf("%d\n",ed);
		}
	}
	return 0;
}https://blog.csdn.net/snowy_smile/article/details/49535279

折点,两次dijkstra

 

巧妙剪枝 


#include<bits/stdc++.h>
#define ls o<<1
#define rs o<<1|1
#define MS(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
#define MC(x,y) memcpy(x,y,sizeof(x))
typedef long long LL; 
template<class T> inline void gmax(T &a,T b){if(b>a)a=b;}
template<class T> inline void gmin(T &a,T b){if(b<a)a=b;}
const int N=1e5+2e6+10,M=3e6+10,Z=1e9+7,W=13;
using namespace std;
int casenum,casei;
int n;
char s[505][2020] ;
bool e[505];
int bf(){//this code cannot pass 
	for(int i=n;i>=1;i--){
		for(int j=1;j<i;j++)if(!strstr(s[i],s[j]))return i;
	}
	return -1;
}

int solve(){
	MS(e,1);int ans=-1;
	for(int i=1;i<n;i++){
		for(int j=i+1;j<=n;j++)if(e[j]){
			if(strstr(s[j],s[i]))break;
			else{
				e[j]=0;gmax(ans,j);
			}
		}
	}
	return ans;
}

int main(){
//	freopen("in.txt","r",stdin);
	scanf("%d",&casenum);
	for (casei=1;casei<=casenum;casei++){
		scanf("%d",&n);
		for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%s",s[i]);
		printf("Case #%d: %d\n",casei,solve());
	}
	return 0;
}
#include<bits/stdc++.h>
#define ls o<<1
#define rs o<<1|1
#define MS(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
#define MC(x,y) memcpy(x,y,sizeof(x))
typedef long long LL; 
template<class T> inline void gmax(T &a,T b){if(b>a)a=b;}
template<class T> inline void gmin(T &a,T b){if(b<a)a=b;}
const int N=1e5+2e6+10,M=3e6+10,Z=1e9+7,W=13;
using namespace std;
int casenum,casei;
int n;
char s[505][2020] ;
bool e[505];
int nxt[505][505];
int len[505];

void getnxt(int u){
	int j=-1;nxt[u][0]=-1;
	for(int i=1;i<len[u];i++){
		while(j>=0&&s[u][j+1]!=s[u][j])j=nxt[u][j];
		//if fail to find, then take previous place's substring' next
		if(s[u][j+1]==s[u][i])j++;
		nxt[u][i]=j;		
	}
}

bool kmp(int v,int u){
	int j=-1;
	for(int i=0;i<len[v];i++){
		while(j>=0&&s[u][j+1]!=s[v][i])j=nxt[u][j];
		if(s[u][j+1]==s[v][i])j++;
		if(j==len[u]-1)return 1;
	}
	return 0;
}
int solve(){
	MS(e,1);int ans=-1;
	for(int i=1;i<n;i++){//find string i in string j
		for(int j=i+1;j<=n;j++)if(e[j]){
//			if(strstr(s[j],s[i]))break;
			if(kmp(j,i))break;
			else{
				e[j]=0;gmax(ans,j);
			}
		}
	}
	return ans;
}

int main(){
//	freopen("in.txt","r",stdin);
	scanf("%d",&casenum);
	for (casei=1;casei<=casenum;casei++){
		scanf("%d",&n);
		for(int i=1;i<=n;i++){
			scanf("%s",s[i]);
			len[i]=strlen(s[i]);
			getnxt(i);
		}
		printf("Case #%d: %d\n",casei,solve());
	}
	return 0;
}nxt数组记录了,当前位置结束时,能匹配的最长前缀,0表示1,-1表示0,2表示1以此类推

对于这个问题不如strstr高效

第二个位置表示要找的字符串

发布了802 篇原创文章 · 获赞 19 · 访问量 6万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览