bzoj5016 [Snoi2017]一个简单的询问

题目

首先,可以确定的是,这一定是一道数据结构的题,但是,题目询问的式子过于复杂,我们要先考虑化简一下。

get(l,r,x)get(r,x)get(l1,x)get(n,x)1nx

get(l1,r1,x)get(l2,r2,x)=(get(r1,x)get(l11,x))(get(r2,x)get(l21,x))
ans(l,r,x)get(l,x)get(r,x)西

#include<bits/stdc++.h>
#define N 50000
using namespace std;
typedef long long ll;
int n,m,siz,v[N+5],cl[N+5],cr[N+5],tot;
ll ans[N+5],now;
inline char nc()
{
  static char buf[100000],*p1=buf,*p2=buf;
  return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;
}
inline int read()
{
  int x=0,b=1;
  char c=nc();
  for(;!(c<='9'&&c>='0');c=nc())if(c=='-')b=-1;
  for(;c<='9'&&c>='0';c=nc())x=x*10+c-'0';
  return x*b;
}
inline void write(ll x)
{
  if(x==0)putchar('0');
  else
  {
    char buf[25];
    int len=0;
    if(x<0)putchar('-'),x=-x;
    while(x)buf[++len]=x%10+'0',x/=10;
    for(int i=len;i>=1;i--)putchar(buf[i]);
  }
  putchar('\n');
}
struct data{
  int l,r,id,flg;
  data(){}
  data(int a,int b,int c,int d){l=min(a,b),r=max(a,b),flg=c,id=d;};
  bool operator <(const data & A)const{
    return ((l-1)/siz==(A.l-1)/siz?r<A.r:(l-1)/siz<(A.l-1)/siz);
  }
}a[N*4+5];
int main()
{
  freopen("in.txt","r",stdin);
  int x1,x2,y1,y2,l,r;
  n=read();siz=sqrt(n);
  for(int i=1;i<=n;i++)v[i]=read();
  m=read();l=r=0;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    x1=read(),y1=read(),x2=read(),y2=read();
    a[++tot]=data(y1,y2,1,i);
    if(x1>1)a[++tot]=data(x1-1,y2,-1,i);
    if(x2>1)a[++tot]=data(y1,x2-1,-1,i);
    if(x1>1&&x2>1)a[++tot]=data(x1-1,x2-1,1,i);
  }
  sort(a+1,a+tot+1);
  for(int i=1;i<=tot;i++)
  {
    while(l<a[i].l)l++,now+=cr[v[l]],cl[v[l]]++;
    while(r<a[i].r)r++,now+=cl[v[r]],cr[v[r]]++;
    while(l>a[i].l)cl[v[l]]--,now-=cr[v[l]],l--;
    while(r>a[i].r)cr[v[r]]--,now-=cl[v[r]],r--;
    ans[a[i].id]+=(ll)a[i].flg*now;
  }
  for(int i=1;i<=m;i++)write(ans[i]);
  return 0;
}
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页