arduino 红外控制彩灯

怎么用红外控制彩灯RGB呢?今天小编就编写了一个这样的程序。

#include <IRremote.h>
int redpin = 5;
int greenpin = 6;
int bluepin = 7;
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
long a = 0xFD08F7;
long b = 0xFD8877;
long c = 0xFD48B7;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
}
void loop() {
  long i;
  if (irrecv.decode(&results)) {
    i = results.value;
    Serial.println(i, HEX);
    if (i == a) {
      Serial.println(i,HEX);
      Serial.println("red led!");
      setColor(255, 0, 0);
    }
    if (i == b) {
      Serial.println(i,HEX);
      Serial.println("green led!");
      setColor(0, 0, 255);
    }
    if (i == c) {
      Serial.println(i,HEX);
      Serial.println("blue led!");
      setColor(0, 255, 0);
    }
    irrecv.resume();
  }
}


void setColor(int red, int green, int blue) {
  analogWrite(redpin, red);
  analogWrite(greenpin, green);
  analogWrite(bluepin, blue);
}


然后使用你的红外遥控器。

按一下1,就显示红灯。

按一下2,就显示绿灯。

按一下3,就显示蓝灯。

请点个赞啊!

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页