ADT下载地址(含各版本)

ADT百度云下载链接(含各版本):

http://pan.baidu.com/s/1qWFJoF6


ADT360云下载链接(含各版本):

http://yunpan.cn/cyI74cXQ9cu2Q  提取码 f38c


官网各版本下载链接:

https://dl.google.com/android/ADT-23.0.6.zip

http://dl.google.com/android/ADT-23.0.4.zip

http://dl.google.com/android/ADT-23.0.3.zip

http://dl.google.com/android/ADT-23.0.2.zip

http://dl.google.com/android/ADT-23.0.0.zip

http://dl.google.com/android/ADT-22.6.3.zip

http://dl.google.com/android/ADT-22.6.2.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.6.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.6.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.3.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.2.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.2.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.0.5.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.0.4.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-22.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-21.1.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-21.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-21.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-20.0.3.zip
http://dl.google.com/android/ADT-20.0.2.zip
http://dl.google.com/android/ADT-20.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-20.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-18.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-17.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-16.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-16.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-15.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-15.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-14.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-12.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-11.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-10.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-10.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-9.0.0.zip(此链接好像失效了,所以我百度云里也没有这个)
http://dl.google.com/android/ADT-8.0.1.zip
http://dl.google.com/android/ADT-8.0.0.zip
http://dl.google.com/android/ADT-0.9.9.zip
http://dl.google.com/android/ADT-0.9.8.zip
http://dl.google.com/android/ADT-0.9.7.zip
http://dl.google.com/android/ADT-0.9.6.zip
http://dl.google.com/android/ADT-0.9.5.zip
http://dl.google.com/android/ADT-0.9.4.zip

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页