winform DataGridView设置选中单元格整行变色和隔行变色

 

 //设置网格颜色
      List<Student> stu = new List<Student>();
      Student s1 = new Student();
      s1.Name = "小明";
      s1.age = 23;
      stu.Add(s1);
      Student s2 = new Student();
      s2.Name = "老张";
      s2.age = 21;
      stu.Add(s2);
      Student s11 = new Student();
      s11.Name = "小李";
      s11.age = 30;
      stu.Add(s11);
      Student s22 = new Student();
      s22.Name = "云峰";
      s22.age = 20;
      stu.Add(s22);

      Student s111 = new Student();
      s111.Name = "小明";
      s111.age = 23;
      stu.Add(s111);
      Student s222 = new Student();
      s222.Name = "老张";
      s222.age = 21;
      stu.Add(s222);
      Student s1111 = new Student();
      s1111.Name = "小李";
      s1111.age = 30;
      stu.Add(s1111);
      Student s2222 = new Student();
      s2222.Name = "云峰";
      s2222.age = 20;
      stu.Add(s2222);      //绑定数据源
      dataGridView1.DataSource = stu;
      //选中单元格整行变色
      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;//设置整行变色
      dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.Yellow;//设置背景色
      dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.LightBlue;//设置前景色

      //设置隔行换色
      for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
      {
        if (i % 2 == 0)
        {
          dataGridView1.Rows[i].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;
        }
      }

 

posted on 2017-12-28 16:01 adminyu 阅读( ...) 评论( ...) 编辑 收藏

转载于:https://www.cnblogs.com/zyadmin/p/8136173.html

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值