java十进制转十六进制_Java十进制十六进制转换

因项目需求,这里的16转10进制采用的是一段byte[]数组中存放的16进制批量转换成10进制,如果只是少量16转10,则直接调用以下代码即可

long decNum = Long.parseLong("FFFF", 16);

// 输出结果为65535

工具类代码如下:

public class StringUtil {

/**

* 16进制转10进制

*

* @param bytes

* @return

*/

public static String bytes2hex03(byte[] bytes) {

final String HEX = "0123456789abcdef";

StringBuilder sb = new StringBuilder(bytes.length * 2);

for (byte b : bytes) {

sb.append(HEX.charAt((b >> 4) & 0x0f));

sb.append(HEX.charAt(b & 0x0f));

}

return sb.toString();

}

/**

* 10进制转16进制

*

* @param num

* @param totalLenght 需要的字符串总长度

* @return

*/

public static String toHex(int num, int totalLenght) {

String str = Integer.toHexString(num);

str = splicingZero(str, totalLenght);

return str;

}

public static String toHex(long num, int totalLenght) {

String str = Long.toHexString(num);

str = splicingZero(str, totalLenght);

return str;

}

/**

* 字符串前面补零操作

*

* @param str 字符串本体

* @param totalLenght 需要的字符串总长度

* @return

*/

public static String splicingZero(String str, int totalLenght) {

int strLenght = str.length();

String strReturn = str;

for (int i = 0; i < totalLenght - strLenght; i++) {

strReturn = "0" + strReturn;

}

return strReturn;

}

}

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页

打赏作者

星尤野

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值