php数组foreach循环添加键值对_在PHP的foreach循环中插入一个$key作为变量

我有这个数组:

$lista_agregados = array('po' => '0', 'brita' => '0');

而这些数组:

$po = array(0 => array('qt' => 12, 'total' => 1234),

1 => array('qt' => 45, 'total' => 13224));

$brita = array(0 => array('qt' => 54, 'total' => 124),

1 => array('qt' => 18, 'total' => 224));

我想对$lista_agregados中的每个键使用循环而不是显式操作:

$somatorio_mensal['po'] = $po[0]['total'] + $po[1]['total'];

$somatorio_mensal['brita'] = $brita[0]['total'] + $brita[1]['total'];

这是我到目前为止:

foreach ($lista_agregados as $key => $value) {

$somatorio_mensal["'$key'"] = $key[0]['total'] + $key[1]['total'];

}

问题是$key [0]被解释为po [0]而不是$po [0].

有没有办法让这项工作?

解决方法:

试试这个:

foreach ($lista_agregados as $key => $value) {

$somatorio_mensal[$key] = ${$key}[0]['total'] + ${$key}[1]['total'];

}

标签:php,foreach

来源: https://codeday.me/bug/20190727/1553582.html

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值