Ubuntu下开启mysql远程访问权限

 • 执行sql
grant all privileges on *.* to root@'%' identified by "password"
 • 修改/etc/mysql/my.cnf
bind-address = 0.0.0.0
port = xxxx(这个端口根据自己情况指定,安全起见,建议修改)
 • 重启mysql服务
service mysql stop
service mysql start
 • 检查防火墙和云服务器安全组是否打开对应端口的访问权限

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭