Shell 笔记

awk -F , '{gsub(regular expression, subsitution string, target string)}' 


gsub(/"[^"]*"/,"");print NF

替换双印中间的非引号,打印列数

$NF最后一列


cp -a = -pdr

-p文件属性一同复制

-d 复制连接文件属性

-f 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭