C语言中char、short、int、long各占多少字节

1byte = 8bit    一个字节占8个二进制位

32位机中,

char:    1个字节

short:   2个字节

int:       4个字节

long:    4个字节


64位机中,

char:    1个字节

short:   2个字节

int:       4个字节

long:    8个字节没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试