pandas - DataFrame 合并行、合并列

pandas - DataFrame

1、 合并列

def merge_cols():
  """
  合并列
  :return:
  """
  data_1 = [
    ["a", 11],
    ["b", 12],
    ["c", 13],
    ["d", 14],
    ["e", 15]
  ]
  data_2 = [
    ["a", 'col-31', 'col-41'],
    ["b", 'col-32', 'col-42'],
    ["c", 'col-33', 'col-43'],
    ["d", 'col-34', 'col-44'],
    ["e", 'col-35', 'col-45']
  ]
  columns_1 = ['col-1', 'col-2']
  columns_2 = ['col-1', 'col-3', 'col-4']
  index = ['idx-1', 'idx-2', 'idx-3', 'idx-4', 'idx-5']

  df_1 = pd.DataFrame(data=data_1, index=index, columns=columns_1)
  df_2 = pd.DataFrame(data=data_2, index=index, columns=columns_2)

  # 合并
  merge_1 = pd.merge(df_1, df_2, on="col-1")
  merge_2 = pd.merge(df_1, df_2)
  print(merge_1)
  print(merge_2)

merge_1、merge_2 返回结果:

	 col-1 col-2  col-3  col-4
	0   a   11 col-31 col-41
	1   b   12 col-32 col-42
	2   c   13 col-33 col-43
	3   d   14 col-34 col-44
	4   e   15 col-35 col-45

2、 合并行

def merge_rows():
  """
  合并行
  :return:
  """
  data_1 = [
    [11, 12, 13, 14],
    [21, 22, 23, 24],
    [31, 32, 33, 34],
    [41, 42, 43, 44],
    [51, 52, 53, 54]
  ]
  data_2 = [
    [141, 142, 143, 144],
    [151, 152, 153, 154]
  ]
  columns = ['col-1', 'col-2', 'col-3', 'col-4']
  index = ['idx-1', 'idx-2', 'idx-3', 'idx-4', 'idx-5']

  df_1 = pd.DataFrame(data=data_1, index=index, columns=columns)
  df_2 = pd.DataFrame(data=data_2, index=["idx-101", "idx-102"], columns=columns)

  # 插入单行
  df = df_1.append(df_2)
  print(df)

df 返回结果:

	     col-1 col-2 col-3 col-4
	idx-1    11   12   13   14
	idx-2    21   22   23   24
	idx-3    31   32   33   34
	idx-4    41   42   43   44
	idx-5    51   52   53   54
	idx-101  141  142  143  144
	idx-102  151  152  153  154
 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值