C语言3X3二维数组转置

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{   int a[3][3];
    int j,i,temp;
    for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
    scanf("%d",&a[i][j]);
    for(i=1;i<2;i++)
    for(j=0;j<=i;j++)
    {
        temp=a[i][j];
        a[i][j]=a[j][i];
        a[j][i]=temp;
    }
    for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
    {
        printf("%d ",a[i][j]);
        if(j==2)printf("\n");
    }
    return 0;
}
阅读更多
个人分类: C语言
上一篇C语言 n个数中最大值
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭