php word 分页符,求助:MATLAB生成word时如何产生分节符和分页符

>> Word = actxserver('Word.Application');

>> Word.Visible = 1;

>> Document = Word.Documents.Add;

>> Selection = Word.Selection;

>> Selection.invoke

Information = Variant Information(handle, WdInformation)

Select = void Select(handle)

SetRange = void SetRange(handle, int32, int32)

Collapse = void Collapse(handle, Variant(Optional))

InsertBefore = void InsertBefore(handle, string)

InsertAfter = void InsertAfter(handle, string)

Next = handle Next(handle, Variant(Optional))

Previous = handle Previous(handle, Variant(Optional))

StartOf = int32 StartOf(handle, Variant(Optional))

EndOf = int32 EndOf(handle, Variant(Optional))

Move = int32 Move(handle, Variant(Optional))

MoveStart = int32 MoveStart(handle, Variant(Optional))

MoveEnd = int32 MoveEnd(handle, Variant(Optional))

MoveWhile = int32 MoveWhile(handle, Variant, Variant(Optional))

MoveStartWhile = int32 MoveStartWhile(handle, Variant, Variant(Optional))

MoveEndWhile = int32 MoveEndWhile(handle, Variant, Variant(Optional))

MoveUntil = int32 MoveUntil(handle, Variant, Variant(Optional))

MoveStartUntil = int32 MoveStartUntil(handle, Variant, Variant(Optional))

MoveEndUntil = int32 MoveEndUntil(handle, Variant, Variant(Optional))

Cut = void Cut(handle)

Copy = void Copy(handle)

Paste = void Paste(handle)

InsertBreak = void InsertBreak(handle, Variant(Optional))

InsertFile = void InsertFile(handle, string, Variant(Optional))

InStory = bool InStory(handle, handle)

InRange = bool InRange(handle, handle)

Delete = int32 Delete(handle, Variant(Optional))

Expand = int32 Expand(handle, Variant(Optional))

InsertParagraph = void InsertParagraph(handle)

InsertParagraphAfter = void InsertParagraphAfter(handle)

InsertSymbol = void InsertSymbol(handle, int32, Variant(Optional))

CopyAsPicture = void CopyAsPicture(handle)

SortAscending = void SortAscending(handle)

SortDescending = void SortDescending(handle)

IsEqual = bool IsEqual(handle, handle)

Calculate = single Calculate(handle)

GoTo = handle GoTo(handle, Variant(Optional))

GoToNext = handle GoToNext(handle, WdGoToItem)

GoToPrevious = handle GoToPrevious(handle, WdGoToItem)

PasteSpecial = void PasteSpecial(handle, Variant(Optional))

PreviousField = handle PreviousField(handle)

NextField = handle NextField(handle)

InsertParagraphBefore = void InsertParagraphBefore(handle)

InsertCells = void InsertCells(handle, Variant(Optional))

Extend = void Extend(handle, Variant(Optional))

Shrink = void Shrink(handle)

MoveLeft = int32 MoveLeft(handle, Variant(Optional))

MoveRight = int32 MoveRight(handle, Variant(Optional))

MoveUp = int32 MoveUp(handle, Variant(Optional))

MoveDown = int32 MoveDown(handle, Variant(Optional))

HomeKey = int32 HomeKey(handle, Variant(Optional))

EndKey = int32 EndKey(handle, Variant(Optional))

EscapeKey = void EscapeKey(handle)

TypeText = void TypeText(handle, string)

CopyFormat = void CopyFormat(handle)

PasteFormat = void PasteFormat(handle)

TypeParagraph = void TypeParagraph(handle)

TypeBackspace = void TypeBackspace(handle)

NextSubdocument = void NextSubdocument(handle)

PreviousSubdocument = void PreviousSubdocument(handle)

SelectColumn = void SelectColumn(handle)

SelectCurrentFont = void SelectCurrentFont(handle)

SelectCurrentAlignment = void SelectCurrentAlignment(handle)

SelectCurrentSpacing = void SelectCurrentSpacing(handle)

SelectCurrentIndent = void SelectCurrentIndent(handle)

SelectCurrentTabs = void SelectCurrentTabs(handle)

SelectCurrentColor = void SelectCurrentColor(handle)

CreateTextbox = void CreateTextbox(handle)

WholeStory = void WholeStory(handle)

SelectRow = void SelectRow(handle)

SplitTable = void SplitTable(handle)

InsertRows = void InsertRows(handle, Variant(Optional))

InsertColumns = void InsertColumns(handle)

InsertFormula = void InsertFormula(handle, Variant(Optional))

NextRevision = handle NextRevision(handle, Variant(Optional))

PreviousRevision = handle PreviousRevision(handle, Variant(Optional))

PasteAsNestedTable = void PasteAsNestedTable(handle)

CreateAutoTextEntry = handle CreateAutoTextEntry(handle, string, string)

DetectLanguage = void DetectLanguage(handle)

SelectCell = void SelectCell(handle)

InsertRowsBelow = void InsertRowsBelow(handle, Variant(Optional))

InsertColumnsRight = void InsertColumnsRight(handle)

InsertRowsAbove = void InsertRowsAbove(handle, Variant(Optional))

RtlRun = void RtlRun(handle)

LtrRun = void LtrRun(handle)

BoldRun = void BoldRun(handle)

ItalicRun = void ItalicRun(handle)

RtlPara = void RtlPara(handle)

LtrPara = void LtrPara(handle)

InsertDateTime = void InsertDateTime(handle, Variant(Optional))

ConvertToTable = handle ConvertToTable(handle, Variant(Optional))

ClearFormatting = void ClearFormatting(handle)

PasteAppendTable = void PasteAppendTable(handle)

ToggleCharacterCode = void ToggleCharacterCode(handle)

PasteAndFormat = void PasteAndFormat(handle, WdRecoveryType)

PasteExcelTable = void PasteExcelTable(handle, bool, bool, bool)

ShrinkDiscontiguousSelection = void ShrinkDiscontiguousSelection(handle)

InsertStyleSeparator = void InsertStyleSeparator(handle)

Sort = void Sort(handle, Variant(Optional))

GoToEditableRange = handle GoToEditableRange(handle, Variant(Optional))

InsertXML = void InsertXML(handle, string, Variant(Optional))

InsertCaption = void InsertCaption(handle, Variant, Variant(Optional))

InsertCrossReference = void InsertCrossReference(handle, Variant, WdReferenceKind, Variant, Variant(Optional))

ClearParagraphStyle = void ClearParagraphStyle(handle)

ClearCharacterAllFormatting = void ClearCharacterAllFormatting(handle)

ClearCharacterStyle = void ClearCharacterStyle(handle)

ClearCharacterDirectFormatting = void ClearCharacterDirectFormatting(handle)

ExportAsFixedFormat = void ExportAsFixedFormat(handle, string, WdExportFormat, Variant(Optional))

ReadingModeGrowFont = void ReadingModeGrowFont(handle)

ReadingModeShrinkFont = void ReadingModeShrinkFont(handle)

ClearParagraphAllFormatting = void ClearParagraphAllFormatting(handle)

ClearParagraphDirectFormatting = void ClearParagraphDirectFormatting(handle)

InsertNewPage = void InsertNewPage(handle)

>> Selection.InsertBreak(1)

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值