java swing 保存文件_java Swing 将数据保存到指定文件中

java Swing 将数据保存到指定文件中。

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.io.File;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JFileChooser;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.UIManager;

import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException;

public class FileSaveAs {

JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();

JTextField textField = new JTextField("输入文字");

JButton button = new JButton("保存");

JPanel panel = new JPanel();

public FileSaveAs() {

try {

UIManager

.setLookAndFeel("javax

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值