java字符串去除首尾指定字_Java去除字符串首尾特定字符

工作中,由于mysql存储格式特定,字符串首尾均带有单引号,需要对首尾单引号做一个去除处理。我将此封装到一个公共的方法里,代码如下:

1 /**

2 * 去除首尾指定字符

3 * @param str 字符串

4 * @param element 指定字符

5 * @return

6 */

7 public static String trimFirstAndLastChar(String str, String element){

8 boolean beginIndexFlag = true;

9 boolean endIndexFlag = true;

10 do{

11 int beginIndex = str.indexOf(element) == 0 ? 1 : 0;

12 int endIndex = str.lastIndexOf(element) + 1 == str.length() ? str.lastIndexOf(element) : str.length();

13 str = str.substring(beginIndex, endIndex);

14 beginIndexFlag = (str.indexOf(element) == 0);

15 endIndexFlag = (str.lastIndexOf(element) + 1 == str.length());

16 } while (beginIndexFlag || endIndexFlag);

17 return str;

18 }

调用的时候只需要传参即可。示例如下:

1 //字符串contextArr为:'发布公告新test',u'倒计时最后4天!!!'

2 String[] contextArr = StringUtils.split(context, ",");

3 String title = contextArr[0];

4 String content = contextArr[1];

5 //去掉首尾字符串'

6 title = StringUtil.trimFirstAndLastChar(title, "'");

7 content = StringUtil.trimFirstAndLastChar(content, "'");

来源:https://www.cnblogs.com/luckyliulin/p/10332086.html

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

不住人间

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值