Matlab 矩阵向外扩展n圈(m行n列)补0或者填充其它数值

问题

我们在用matlab做实验的时候可能会遇到需要将灰度图片的维度进行扩展,或者创造一个合适大小的滤波器,这种时候就需要向外扩展填充元素。


方法

可以使用padarray()方法,该函数总共有三个参数:

参数1:输入原始矩阵

参数2:输入行列的扩展数,格式为[m n]

参数3:输入扩展填充数值,默认为0

直接上代码!!!

% 全1的3X3矩阵
origin = ones(3,3);

% 向外扩展两行两列,补0
padarray(origin, [2 2]);

ans =

     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     1     1     1     0     0
     0     0     1     1     1     0     0
     0     0     1     1     1     0     0
     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0


% 全1的3X3矩阵
origin = ones(3,3);

% 向外扩展三行两列,补4
padarray(origin, [3 2],4);

ans =

     4     4     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4     4     4
     4     4     1     1     1     4     4
     4     4     1     1     1     4     4
     4     4     1     1     1     4     4
     4     4     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4     4     4


希望我的分享能够帮到您,谢谢您的观看!!! 

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论

打赏作者

梦想是优秀社畜

您的打赏是对我最大的鼓励!

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值