java 常用的包

常用的包

一个包下,包含很多的类,java中常用的包有:

  • java.lang.*    // lang包是基本包,默认引入,不需要再引入
  • java.util.*     // util包,系统提供的工具包,工具类,例如 Scanner
  • java.net.*    // 网络包,网络开发
  • java.awt.*   // 是做java的界面开发,GUI
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页