LeetCode_11: 盛最多水的容器(Python + Java)

LeetCode 专栏收录该内容
2 篇文章 0 订阅
 • 题目描述:

给你 n 个非负整数 a1,a2,...,an,每个数代表坐标中的一个点 (i, ai) 。在坐标内画 n 条垂直线,垂直线 i 的两个端点分别为 (i, ai) 和 (i, 0)。找出其中的两条线,使得它们与 x 轴共同构成的容器可以容纳最多的水。

说明:你不能倾斜容器,且 n 的值至少为 2。

 

 • 示例:
输入:[1,8,6,2,5,4,8,3,7]
输出:49

 

 • 解法一:暴力解法。双层循环,结算每两个高度之间的面积(可惜超出时间限制,行不通,谨以此为戒,暴力法一般是最不好的一种解决方式,时间复杂度太过于高)。
#Python
class Solution(object):
  def maxArea(self, height):
    max_res = 0
    for i in range(len(height)):
      for j in range(i+1, len(height)):
        temp = min(height[i], height[j]) * (j-i)
        max_res = max(max_res, temp)
    return max_res

 

 • 解法二:双指针。
#Python
class Solution:
  def maxArea(self, height: List[int]) -> int:
    start, end = 0, len(height) - 1
    max_res = 0
    while start <end:
      if height[start] < height[end]:
        max_res = max(max_res, (end - start)*height[start])
        start += 1
      else:
        max_res = max(max_res, (end - start)*height[end])
        end -= 1
    return max_res
//Java
class Solution {
  public int maxArea(int[] height) {
    int start = 0, end = height.length-1, max_res=0;
    while(start < end){
      if(height[start] < height[end]){
        max_res = Math.max(max_res, (end - start) * height[start]);
        start ++;
      }
      else{
        max_res = Math.max(max_res, (end - start) * height[end]);
        end --;
      }
    }
    return max_res;
  }
}

 

 

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

爱学习的杨子

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值