JAVASCRIPT 数字转换成中文大写

在网上找了一段代码做了些改动,效果还不错

 1. function Transform(number)
 2. {
 3.  number=new String(parseFloat(number).toFixed(2));
 4.  //分离整数与小数
 5.  var num;
 6.  var dig;
 7.  if(number.indexOf(".") == -1)
 8.  {
 9.   num = number;
 10.   dig = "";
 11.  }
 12.  else
 13.  {
 14.   num = number.substr(0,number.indexOf("."));
 15.   dig = number.substr( number.indexOf(".")+1, number.length);
 16.  }
 17.  //转换整数部分
 18.  var i=1;
 19.  var len = num.length;
 20.  var dw2 = new Array("","万","亿");//大单位
 21.  var dw1 = new Array("拾","佰","千");//小单位
 22.  var dw = new Array("","壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖");//整数部分用
 23.  var dws = new Array("零","壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖");//小数部分用
 24.  var k1=0;//计小单位
 25.  var k2=0;//计大单位
 26.  var str="";
 27.  for(i=1;i<=len;i++)
 28.  {
 29.   var n = num.charAt(len-i);
 30.   if(n=="0")
 31.   {
 32.    if(k1!=0)
 33.     str = str.substr(1,str.length-1);
 34.    
 35.    if(str.substr(0,1)!="零" && str.substr(0,1)!="万" && str.substr(0,1)!="亿")
 36.    {
 37.     str="零"+str;
 38.    }
 39.   }
 40.   
 41.   str = dw[Number(n)].concat(str);//加数字
 42.   
 43.   if(len-i-1>=0)//在数字范围内
 44.   {
 45.    if(k1!=3)//加小单位
 46.    {
 47.     str = dw1[k1].concat(str);
 48.     k1++;
 49.    }
 50.    else//不加小单位,加大单位
 51.    {
 52.     k1=0;
 53.     var temp = str.charAt(0);
 54.     if(temp=="万" || temp=="亿")//若大单位前没有数字则舍去大单位
 55.      str = str.substr( 1, str.length-1);
 56.     str = dw2[k2].concat(str);
 57.    }
 58.   }
 59.   
 60.   if(k1==3)//小单位到千则大单位进一
 61.   {
 62.    k2++;
 63.   }
 64.  }
 65.  if(str.substr(str.length-1,str.length)=="零")
 66.  {
 67.   str=str.substr(0,str.length-1);
 68.  }
 69.  //转换小数部分
 70.  var strdig="";
 71.  if(Number(dig)==0)
 72.  {
 73.   strdig="整";
 74.  }
 75.  else
 76.  {
 77.   for(i=0;i<2;i++)
 78.   {
 79.    var n = dig.charAt(i);
 80.    if(i==0 && Number(n)==0)
 81.    {
 82.     strdig="零"
 83.    }
 84.    else
 85.    {
 86.     strdig += dws[Number(n)]+(i==0 ? "角" : "分");//加数字
 87.    }
 88.   }
 89.  }
 90.  str += "元"+strdig;
 91.  return  str;
 92. }
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值