linux下Svn一键安装shell脚本

svn 专栏收录该内容
3 篇文章 0 订阅
#!/bin/bash
#下载svn
yum -y install subversion
#阿里云oss资料
wget -P /root https://babyrita.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/lnmp/quyeweb/ziliao.zip
#解压资料文件
unzip ziliao.zip
#新建svndata目录
mkdir /home/svndata
#svn服务器监听 默认3690端口
svnserve -d -r /home/svndata
#创建svn仓库
svnadmin create /home/svndata/www
#复制资料到相应位置
\cp /root/ziliao/passwd.txt /home/svndata/www/conf/passwd
\cp /root/ziliao/svnserve.txt /home/svndata/www/conf/svnserve.conf
\cp /root/ziliao/post-commit.txt /home/svndata/www/hooks/post-commit
#钩子文件可执行
chmod +x /home/svndata/www/hooks/post-commit
cd /home/svndata/www/
#检出svn到本地及到网站根目录---自动化--免输入密码
svn co svn://127.0.0.1/www --username svn1113 --password svn123 --no-auth-cache
svn co svn://127.0.0.1/www /home/wwwroot/www --username svn1113 --password svn123 --no-auth-cache
#创建用户及用户组
groupadd www
useradd -g www www
#设置网站目录所属权限
chown -R www:www /home/wwwroot/www
 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 护眼 设计师:闪电赇 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值