python 用下标截取字符串

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wowocpp/article/details/79364064

运行环境: win7 64位
python 2.7
pycharm

python 源码如下

# -*- coding: utf-8 -*-
str = '0123456789'

print(str[0:3])

print(str[0:-1])

print(str[-1])

print(str[2:5])

print(str[6:-1])

print(str[6:])

运行效果如下:

012

012345678

9

234

678

6789

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试