wxGIS介绍

wxGIS介绍

 

       wxGIS是使用wxWidgetsGDAL等开发的浏览和处理GIS数据的软件包,这里做简单介绍并列出相关资源

       wxGIS参考ArcGIS设计理念,目前包含两个软件:

  • wxGISCatalog – ArcCatalog analogue.
  • wxGISToolbox – ArcToolbox analogue.

 

        wxGIS最新版本是0.4.1

       几张截图:

      

      

 

 

 

 

 

参考:

1.     wxGIS主页http://code.google.com/p/wxgis/

2.     wxGIS源码http://wxgis.googlecode.com/svn/trunk/

3.     wxGIS软件截图http://code.google.com/p/wxgis/wiki/ScreenShots

 

 

 

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页