NVM

nvm全名node.js version management,是一个node.js的版本管理工具。通过它可以安装和切换不同版本的node.js。

mac安装:

 1. 在终端中执行:curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.1/install.sh | bash
 2. 接着执行:
  export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
  [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh"
  

常用指令:

 1. 查看当前的版本:nvm version或者nvm current
 2. 查看安装的所有版本:nvm ls
 3. 安装指定版本:nvm install <version>;
 4. 使用指定版本:nvm use <version>
 5. 卸载指定版本:nvm uninstall <version>
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 终极编程指南 设计师:CSDN官方博客 返回首页