wu_yihao的专栏

假苦行僧

【计算几何】信号覆盖


调了很久很久。。。比较难。需要进行多次转换。


朴素O(n^4)过4组,但是因为我用getint,没法读负数,同时有个地方乘法写成加法,同时算半径算成了边长,所以零分。

比较有启发性,作为一道计算几何题目。本来是三角形和点的关系,可以转化成构造四边形。


在本题中,凹多边形和凸多边形是不同的,必须单独讨论,由图可知,凸多边形可以有两个圆满足这个要求,凹多边形只有一个。

设凸多边形和凹多边形个数分别是P、Q。所以只需要求其一即可。此处求Q较容易。


我们枚举每一个点,求包含这个点的三角形的数量,累加即为Q。

再次转换,求包含某一点的所有圆的时候,我们求不包含这个点的所有圆,可以用叉乘来实现,当然需要极角排序(这里有一点要注意,因为用叉乘比较是相对的,而不是绝对的,考虑一些极角排序好了的向量,大小关系是循环的。。。因此排序貌似只能用快排,不能用堆排等,包括sort)

(对上面的讨论,有一点误区需要注意,不能直接根据不包含某点的所有三角形个数来求P,这一点想了很久才想清楚,因为一个四边形,枚举四个点的时候,这个四边形会被计算四次,所以除以要除以四)

就是不知为何,一开始记录x和y用long出错了,用double就对了。

#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using std::sort;

long long c[1600][10];

struct pos;
long crp(const pos& a,const pos& b);

struct pos
{
  double x;
  double y;
  bool operator<(const pos& p2) const
  {  
    return x*p2.y-p2.x*y < 0;
  }
};

long n;
pos a[3010];
pos b[3010];
long long X = 0;

inline void swap(pos& a,pos& b)
{
  pos t = a;
  a = b;
  b = t;
}
void Qsort(int l,int r)
{
 int i=l,j=r;
 pos mid=b[(l+l+r)/3];
 while (i<=j)
 {
 while ((b[i].x*mid.y-b[i].y*mid.x)<0)i++;
 while ((b[j].x*mid.y-b[j].y*mid.x)>0)j--;
 if(i<=j)swap(b[i++],b[j--]);
 }
 if(i<r)Qsort(i,r);
 if(l<j)Qsort(l,j);
}

inline void make(long l)
{
  for (long i=1;i<l;i++)
  {
    b[i].x = a[i].x - a[l].x;
    b[i].y = a[i].y - a[l].y;
  }
  for (long i=l+1;i<n+1;i++)
  {
    b[i-1].x = a[i].x-a[l].x;
    b[i-1].y = a[i].y-a[l].y;
  }
  #ifdef Debug
  for (long i=1;i<n;i++)
    printf("%lf%lf\n",b[i].x,b[i].y);
  #endif
  Qsort(1,n-1);
  for (long i=1;i<n;i++)///////////
  {
    b[i+n-1] = b[i];  ///////
  }
  for (long i=1,j=2;i<n;i++)
  {
    pos c;
    c.x = -b[i].x;
    c.y = -b[i].y;
    while (c.x*b[j].y-c.y*b[j].x > 0.0)
      j++;
    if (j-i-1 >= 2) X+=((j-i-1)*(j-i-2))>>1;
  }
}

inline long long C(long i,long j)
{
  if (c[i][j]) return c[i][j];
  if (i < j) return 0;
  if (j == 0 || i == j) return 1;
  return c[i][j] = C(i-1,j)+C(i-1,j-1);
}

inline void solve()
{
   for (long i=1;i<n+1;i++)
    make(i);
  long long ans = 2*C(n,4)+X-(long long)(n)*C(n-1,3);
  printf("%lf",double(ans)/double(C(n,3))+3.0);
}

inline int getint()
{
  int res = 0; char tmp; bool sgn = 1;
  do tmp = getchar();
  while (!isdigit(tmp) && tmp != '-');
  if (tmp == '-')
  {
    sgn = 0;
    tmp = getchar();
  }
  do res = (res << 1) + (res << 3) + tmp - '0';
  while (isdigit(tmp = getchar()));
  return sgn ? res : -res;
}

int main()
{
  freopen("signaling.in","r",stdin);
  freopen("signaling.out","w",stdout);
  scanf("%ld",&n);
  for (long i=1;i<n+1;i++)
  {
    scanf("%lf%lf",&a[i].x,&a[i].y);
  }
  solve();
  return 0;
}


阅读更多
文章标签: struct ini c
个人分类: NOI
上一篇【网摘】Getint
下一篇【斜率优化DP】玩具装箱
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭