SQLServer收缩数据库日志

   您还在为庞大的数据库日志发愁吗?只要收缩一下数据库就能解决这个问题!

   在进行该操作的时候最好先完全备份一下数据库,然后再进行操作,这是个好习惯以免遇到不必要的麻烦,也可以不备份的。

USE DataBaseName;  

GO  
-- 将日志日志恢复模式设置为简单.  
ALTER DATABASE  DataBaseName 
SET RECOVERY SIMPLE;  
GO  
--设置数据库自动增长为1M,并收缩数据库  
DBCC SHRINKFILE (DataBaseName_Log, 1);  
--或DBCC   SHRINKDATABASE(DataBaseName)    
ALTER DATABASE DataBaseName  
SET RECOVERY FULL;  
GO  
--注意DataBaseName为数据库名称
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页