schema

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wxm328017574/article/details/80330704
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Binding_Sites_Prediction
{
  class schemaClass
  {   
    public string schema(string testing, string flag, string validseq)
    {
      string sch_testing = "";
      string[] str_line = testing.Split('\n');
      string[] str_flag = flag.Split('\n');
      string[] str_validseq = validseq.Split(' ');
      int valid = 0;

      for (int i = 0; i < str_line.Length; i++)
      {        
        valid = Int32.Parse (str_validseq[i]);
        if (i >= 0 && i <= 4)
        {
          string temp = "";

          for (int j = 0; j <= i + 5; j++)
          {
            temp += str_line[j] + " ";
          }
          string[] str_space = temp.Split(' ');
          //sch_testing += str_flag[valid] + " ";
          sch_testing += "1 ";
          for (int count = 0; count < str_space.Length - 1; count++)
          {
            int index = count +1 ;

            sch_testing += index + ":" + str_space[count] + " ";

          }
          sch_testing = sch_testing + "\n";
        }

        if (i >= 5 && i < str_line.Length - 5)
        {
          string temp = "";
          for (int j = -5; j <= 5; j++)
          {
            temp += str_line[i + j] + " ";
          }
          string[] str_space = temp.Split(' ');
          //sch_testing += str_flag[valid] + " ";
          sch_testing += "1 ";
          for (int count = 0; count < str_space.Length - 1; count++)
          {
            int index = count + 1;
            sch_testing += index + ":" + str_space[count] + " ";
          }
          sch_testing = sch_testing + "\n";
        }

        if (i >= str_line .Length -5 && i < str_line .Length )
        {
          string temp = "";
          for (int j = i - 5 ; j < str_line .Length ;j++)
          {
            temp += str_line[j] + " ";
          }
          string[] str_space = temp.Split(' ');
          //sch_testing += str_flag[valid] + " ";
          sch_testing += "1 ";
          for (int count = 0; count < str_space.Length - 1; count++)
          {
            int index = count + 1;
            sch_testing += index + ":" + str_space[count] + " ";
          }
          sch_testing = sch_testing + "\n";
        }

      }              
      return (sch_testing);
    }
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭